ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА ТА ТИП «СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ ЛЮДИНИ» ЯК ФОРМА ДУХОВНОГО УСАМІТНЕННЯ ВІД РЕАЛІЙ ІМПЕРСЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено життєвий шлях Г. С. Сковороди. Григорій Савич Сковорода народився 22 листопада (3 грудня) 1722 р. у козацькій родині на околицях Полтави, на хуторі Харсики, що входив у сотенне село Чорнухи Лубенського полку, яке тоді належало до Київської губернії. Він був другою дитиною у сім’ї. Життя та діяльність Г. Сковороди протікають у XVIII ст. та пов’язані з тими соціально-економічними та культурними процесами, які характеризують життя тогочасної України. Мати Г. Сковороди походила з роду Шангіреїв (інше написання – Шан-Гіреї), які мали кримськотатарське коріння. Більше того, приставка «гірей» свідчить про те, що дане прізвище належить до ханського роду Гіреїв, представники якого, будучи Чингізидами, тобто прямими нащадками Чингіз-хана, правили Кримом майже 400 років. Зазначено, що Г. Сковорода ще за життя мав почесну прозву «мандрівного університету». Місце цього великого мислителя в нашій культурі надзвичайне. Адже, він і ментор і пророк, який міцними нитками сучасності зшив в єдине минуле й майбутнє української інтелігенції. Славний син своєї Батьківщини, Г. Сковорода розумом, серцем і душею завжди буде з кожним поколінням українців. Філософські настанови Г. Сковороди допомагають у часи найскладніших випробувань, коли в країні вирує війна, не тільки вижити, але й вистояти та дати відсіч ворогу, зберегти незалежність і свободу. The publication examines the life path of H. S. Skovoroda. Hryhoriy Savych Skovoroda was born on November 22 (December 3) 1722 in a Cossack family on the outskirts of Poltava, in the village of Kharsyka, which was part of the hundred village of Chornukhy of the Lubensky regiment, which then belonged to the Kyiv province. He was the second child in the family. The life and activities of H. Skovoroda took place in the 18th century. and related to those socio-economic and cultural processes that characterize the life of Ukraine at that time. H. Skovoroda's mother came from the family of Shangirei (another spelling is Shan-Girei), who had Crimean Tatar roots. Moreover, the prefix "girey" indicates that this surname belongs to the Girei khan family, whose representatives, being Chingizids, that is, direct descendants of Genghis Khan, ruled the Crimea for almost 400 years. It is noted that H. Skovoroda had the honorary nickname of "traveling university" during his lifetime. The place of this great thinker in our culture is extraordinary. After all, he is both a mentor and a prophet, who sewed together the past and future of the Ukrainian intelligentsia with the strong threads of modernity. A glorious son of his Motherland, G. Skovoroda will always be with every generation of Ukrainians in mind, heart and soul. Philosophical instructions of H. Skovoroda help in times of the most difficult trials, when war is raging in the country, not only to survive, but also to resist and repel the enemy, to preserve independence and freedom.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., біографічні дослідження, український філософ, багатовимірна спадщина, сковородинознавство, H. S. Skovoroda, biographical studies, Ukrainian philosopher, multidimensional heritage, Skovorodastudies
Цитування
Сошніков А. Григорій Савич Сковорода та тип «сковородинівської людини» як форма духовного усамітнення від реалій імперської колоніальної дійсності / А. Сошніков // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 64–80.