"СРОДНА ПРАЦЯ" ТА СЕНС ЖИТТЯ ІВАНА ПРОКОПЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто життєвий шлях І. Ф. Прокопенка, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сковородинівський університет завжди був для Івана Федоровича не тільки його роботою, його «сродною працею», а й родиною і сенсом його життя. Прокопенківський дух у сковородинівському університеті й сьогодні об’єднує всіх: від студентів першокурсників до видатних професорів, які працюють і навчаються за його гаслами: «Освіта збереже Україну!» та «Мій університет – моя гордість!». А цитата Г. С. Сковороди, яку Іван Федорович обрав для того, щоб її бачив кожний, хто заходить у наш педагогічний, «Ми сотворим світ получшій, созиждем день веселейший» буде ще багато років зустрічати нових студентів – майбутніх учителів, які на прикладі життя таких видатних українців, педагогів із великої літери будуть виховувати ще багато поколінь поспіль. The article deals with the life path of I. F. Prokopenko, Rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Skovoroda University has always been for Ivan Fedorovich not only his work, his "kindred work", but also his family and the meaning of his life. Prokopenko spirit in today unites everyone: from first-year students to outstanding professors who work and study under his slogans: "Education will save Ukraine!" and "My university is my pride!". А The quote of H. S. Skovoroda, which Ivan Fedorovych chose to be seen by everyone who enters our pedagogical university, "We will create a better world, We will create a better world, we will create a more cheerful day" will meet new students for many years - future teachers who will be inspired by the lives of such outstanding Ukrainians, teachers with a capital letter will educate many generations in a row.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., наукова спадщина, видатні вчені, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, I. F. Prokopenko, scientific heritage, outstanding scientists, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Плахтєєва В. І. "Сродна праця" та сенс життя Івана Прокопенка / В. І. Плахтєєва // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 272–274.