Університети третього віку. Досвід роботи UЗA Toowoomba Inc в Австралії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Найвідомішою у світі освітньою моделлю для людей літнього віку є University of Third Age «університети третього віку» (U3A), яка існує у європейських країнах з 70-х років минулого століття. Ідея створення університетів для осіб третього віку народилась у групи французьких учених з Університету Тулузи в 1973 році. Професор університету П'єр Велла вирішив організувати курси з геронтології для людей літнього віку. Коли число бажаючих вчитися у рази перевищило кількість місць, науковець замислився про поширення свого досвіду. Через два роки, в 1975 році, він створив Міжнародну асоціацію університетів третього віку (AIUTA) зі штаб-квартирою в Тулузі. Самой известной в мире образовательной моделью для людей пожилого возраста является University of Third Age «университеты третьего возраста» (U3A), которая существует в европейских странах с 70-х годов прошлого века. Идея создания университетов для лиц третьего возраста родилась у группы французских ученых из Университета Тулузы в 1973 году. Профессор университета Пьер Велла решил организовать курсы по геронтологии для людей пожилого возраста. Когда число желающих учиться в разы превысило количество мест, ученый задумался о распространении своего опыта. Через два года, в 1975 году, он создал Международную ассоциацию университетов третьего возраста (AIUTA) со штаб-квартирой в Тулузе. The world's most famous educational model for the elderly is the University of Third Age (U3A), which has existed in European countries since the 1970s. The idea of ​​creating universities for the elderly was born in a group of French scientists from the University of Toulouse in 1973. University professor Pierre Vella decided to organize gerontology courses for the elderly. When the number of people wishing to study exceeded the number of places, the scientist thought about spreading his experience. Two years later, in 1975, he founded the International Association of Universities of the Third Age (AIUTA) with headquarters in Toulouse.
Опис
Ключові слова
університети третього віку, досвід роботи, літні люди, Австралія, университеты третьего возраста, опыт работы, пожилые люди, Австралия, universities of the third age, work experience, elderly people, Australia
Цитування
Туренко Н. М. Університети третього віку. Досвід роботи U3A Toowoomba Inc в Австралії / Н. М. Туренко // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 228–232.