ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто виховання культури усного спілкування молодших школярів. Зазначено, що формування культури спілкування молодших школярів можна трактувати як процес оволодіння правилами та нормами культури мовлення й мовного етикету, заснованими на повазі, увічливості та доброзичливості, з використанням відповідних мовних формул, словникового запасу, а також коректна поведінка в побуті та громадських місцях. Формування культури спілкування дітей молодшого шкільного віку ефективніше проводити в процесі різних форм позаурочної діяльності. The publication examines the education of the culture of oral communication of younger schoolchildren. It is noted that the formation of the communication culture of younger schoolchildren can be interpreted as the process of mastering the rules and norms of the culture of speech and language etiquette, based on respect, politeness and kindness, using appropriate language formulas, vocabulary, as well as correct behavior in everyday life and public places. It is more effective to form the communication culture of children of primary school age in the process of various forms of extracurricular activities.
Опис
Ключові слова
мовлення, мовний етикет, культура спілкування, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, speech, language etiquette, culture of communication, children of primary school age, student works
Цитування
Серікова Т. Виховання культури усного спілкування молодших школярів / Т. Серікова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 27.