ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВІ НОВАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА У ВНЗ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена питанням формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових вчень. Ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад інформаційних правових відносин, розвивають правове вчення про інформаційне суспільство. Взаємозв’язок цих концепцій з інформаційними відносинами сприяє формуванню наукової школи теорії інформаційного права. Работа посвящена вопросам формирования в информационном праве новейших теоретических правовых учений. Эти концепции дают новое представление о субъектном и объектном составе информационных правовых отношений, развивают правовое учение об информационном обществе. Взаимосвязь этих концепций с информационными отношениями способствует формированию научной школы теории информационного права. Work on the formation of in the information right the latest theoretical legal doctrines. These concepts give new ideas about subject and object composition information legal relations, develop legal doctrine about the information society. The relationship of these concepts with information relationship contributes to the formation of scientific schools of the theory of information law.
Опис
Ключові слова
галузь інформаційного права, новації в інформаційному праві, суб’єкти інформаційних правових відносин, інформаційне суспільство, інформаційна юридична відповідальність, отрасль информационного права, новации в информационном праве, субъекты информационных правовых отношений, информационное общество, информационная юридическая ответственность, industry information law, innovations in information law, subjects of informational legal relations, information society, information and legal responsibility
Цитування
Письменицький А. А. Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України / А. А. Письменицький // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, ІППО КМПУ ім. Б. Д. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 6. – С. 81–86.