From a Work to an “Open” Work: Research Experience

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Journal of Criminology and Sociology
Анотація
The subject of this study is the concept of “open” work, proposed by U. Eco. Based on the ideas of U. Eco, the authors interpret the “open” work in several aspects: compositional, semantic, and compositional-semantic. Compositional openness emerges in aleatoric works. The tendencies to openness are found in compositions written with the use of “non-deterministic” notation. Works that are “open” in the semantic sense have encoded meanings, the decoding of which requires the involvement of contextual meanings. Compositional-semantic openness emerges in Net Art. Cognition of the specifics of “open” works required a study of the history of the traditional “closed” work, it’s becoming and evolution in a historical perspective. The concept of “work” is investigated in conjunction with the concepts of “authorship”, “creativity”, “musical text”, “performance”, “perception”, etc. It was demonstrated that the meaning of these concepts substantially changes in the context of dynamic history and culture. In modern culture, these concepts have lost their usual shape and have substantially transformed due to rapid development of computer technology and the Internet. Предметом дослідження є концепція "відкритого" твору, запропонована У. Еко. Спираючись на ідеї У. Еко, автори інтерпретують "відкритий" твір у кількох аспектах: композиційному, семантичному та композиційно-семантичному. Композиційна відкритість проявляється в алеаторичних творах. Тенденції до відкритості виявляються у творах, написаних з використанням "недетермінованої" нотації. Твори, "відкриті" в смисловому сенсі, мають закодовані смисли, декодування яких вимагає залучення контекстуальних значень. Композиційно-смислова відкритість виникає в нет-арті. Пізнання специфіки "відкритих" творів вимагало дослідження історії традиційного "закритого" твору, його становлення та еволюції в історичній перспективі. Поняття "твір" досліджується у взаємозв'язку з поняттями "авторство", "творчість", "музичний текст", "виконання", "сприйняття" тощо. Продемонстровано, що зміст цих понять суттєво змінюється в контексті динамічної історії та культури. У сучасній культурі ці поняття втратили свою звичну форму і суттєво трансформувалися завдяки стрімкому розвитку комп'ютерних технологій та Інтернету.
Опис
Ключові слова
musical text, creativity, authorship, aleatory music, Net Art, музичний текст, творчість, авторство, алеаторика, мережеве мистецтво
Цитування
From a Work to an «Open» Work: Research Experience / O. K. Zavialova, M. P. Kalashnyk, H. S. Savchenko, H. A. Stakhevуch, I. V. Smirnova // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – № 9. – Рp. 2938–2943.