АРТ-ПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні розглянули розвиток мотивації молодших школярів за допомогою засобів арт-терапії як актуальна проблема сучасної освіти. Дослідили, що основними завданнями арт-педагогіки є: розвиток емоційно-вольової сфери особистості, її креативності, підтримання психоемоційного стану особистості, формування навичок емоційної саморегуляції за допомогою художньо-творчої діяльності, розвиток позитивного самопізнання та самосприйняття, розвиток адаптивності, сприяння загальному гармонійному розвитку особистості. Розглянули функції арт-педагогіки: культурологічну, освітню, виховну, корекційну. Узагальнили напрями мотивації сукупність чинників, що підтримують і направляють, тобто визначають поведінку; сукупність мотивів; спонуку, що викликає активність організму і визначає її спрямованість; процес психічної регуляції конкретної діяльності; процес дії мотиву і як механізм, що визначає виникнення, напрям і способи здійснення конкретних форм діяльності; сукупну систему процесів, що відповідають за спонуку і діяльність. Також схарактеризували класифікацію мотивів освітньої діяльності здобувачів початкової освіти: пізнавальні (опанування нових знань, набуття навичок), широкі пізнавальні (орієнтація на оволодіння новими), навчально-пізнавальні (орієнтація на засвоєння способів здобуття знань, прийомів самостійного отримання знань). Крім цього, дослідження містить практичну реалізацію засобів арт-педагогіки на уроках природничого циклу, а саме інтегрованого курсу «Я досліджую світ», де продемонстровано, як можна вдало поєднувати навчальний матеріал із методами та прийомами арт-педагогіки. З’ясували, що використання аплікації, елементи театралізації, робота з ілюстрацією, малюнок, зроблений власною рукою, допоможуть полегшити сприймання навіть надто складного матеріалу. In the master's study, the development of motivation of younger schoolchildren with the help of art therapy was considered as an actual problem of modern education. It was investigated that the main tasks of art pedagogy are: the development of the emotional and volitional sphere of the individual, its creativity, maintaining the psycho-emotional state of the individual, the formation of emotional self-regulation skills with the help of artistic and creative activities, the development of positive self-knowledge and self-perception, the development of adaptability, the promotion of the overall harmonious development of the individual. We considered the functions of art pedagogy: cultural, educational, educational, corrective. Generalized the directions of motivation, a set of factors that support and direct, that is, determine behavior; set of motives; the urge that causes the body's activity and determines its direction; the process of mental regulation of a specific activity; the process of action of the motive and as a mechanism that determines the occurrence, direction and methods of implementation of specific forms of activity; a collective system of processes responsible for motivation and activity. They also characterized the classification of motives for the educational activity of primary education students: cognitive (mastery of new knowledge, acquisition of skills), broad cognitive (orientation on mastering new ones), educational-cognitive (orientation on mastering methods of acquiring knowledge, methods of independent knowledge acquisition). In addition, the study includes the practical implementation of art pedagogy tools in the lessons of the science cycle, namely the integrated course "I explore the world", where it is demonstrated how to successfully combine educational material with the methods and techniques of art pedagogy. It was found out that the use of an application, elements of dramatization, work with illustrations, a drawing made by one's own hand will help to facilitate the perception of even too complex material.
Опис
Ключові слова
арт-педагогіка, мотивація, молодші школярі, педагогіка, компетентність, art pedagogy, motivation, younger schoolchildren, pedagogy, competence
Цитування
Чайка А. С. Арт-педагогіка як засіб розвитку мотивації освітньої діяльності у молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. С. Чайка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 79 с. : іл., табл.
Колекції