Види вправ для розвитку усного мовлення на інтегрованому уроці української мови та літератури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розвиток усного мовлення на інтегрованому уроці української мови та літератури. Інтегровані уроки ставлять за мету об’єднати споріднені блоки знань із різних навчальних предметів навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення, сприйняття, мислення, почуттів учнів. Зазначено, що для формування комунікативної компетентності на інтегрованому уроці вчителю потрібно використовувати різні форми та види робіт для розвитку усного мовлення, які будуть доповнювати основну граматичну або лексичну тему, а також задля уникнення одноманітності. На подібних уроках доцільно використовувати завдання, що спонукають учнів до усних відповідей, обговорення, діалогу. The publication examines the development of speaking in an integrated lesson of the Ukrainian language and literature. Integrated lessons aim to combine related blocks of knowledge from different educational subjects around one topic with the aim of informational and emotional enrichment, perception, thinking, feelings of students. It is noted that for the formation of communicative competence in an integrated lesson, the teacher needs to use different forms and types of work for the development of oral speech, which will complement the main grammatical or lexical topic, as well as to avoid monotony. In such lessons, it is advisable to use tasks that encourage students to give oral answers, discussion, and dialogue.
Опис
Ключові слова
інтеграція, інтегрований урок, інтеграція у мовно-літературній галузі, розвиток усного мовлення, integration, integrated lesson, integration in the linguistic and literary field, development of oral speech
Цитування
Сергієнко К. Види вправ для розвитку усного мовлення на інтегрованому уроці української мови та літератури / К. Сергієнко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 72–75.