ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 10-11 КЛАСАХ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено аналіз методик для формування економічної грамотності, використовуючи засоби дистанційного навчання. Основну увагу приділено вивченню та економічних компетенцій та принципів у шкільну математичну програму, що включає теми, як-от бюджетування, фінансове планування, основи інвестування та підприємництва. Розроблено стратегію і методику навчання, які дозволяють учням засвоїти не тільки математичні навички, а й формувати економічну грамотність. В роботі виконано логічний аналіз змістової лінії економічної грамотності у шкільному курсі математики, визначено цілі та навчальні задачі, а також встановлено зміст та об’єм необхідних знань для учнів. Розроблено ряд онлайн лекцій та практичних занять, які сприяють глибокому засвоєнню економічних концепцій. Експериментальна перевірка запропонованої методики показала її позитивний вплив на формування економічних компетенцій учнів та підвищення загального рівня їх навчальних можливостей. This work involves an analysis and development of methodologies for the formation of economic literacy using distance learning tools. The main focus is on the study of economic competencies and principles in the school mathematics program, which includes topics such as budgeting, financial planning, investment basics, and entrepreneurship. Strategies and teaching methods have been developed that allow students to assimilate not only mathematical skills but also to develop the ability to be economically literate. The work carries out a logical analysis of the content line of economic literacy in the school mathematics course, defines goals and educational tasks, and also establishes the content and volume of knowledge necessary for students. A series of online lectures and practical lessons have been developed, which contribute to the deep assimilation of economic concepts. Experimental verification of the proposed methodology has shown its positive impact on the formation of economic competencies of students and the increase in the overall level of their educational opportunities.
Опис
Ключові слова
економічна грамотність, дистанційне навчання, методика викладання, інвестування, бюджетування, фінансове планування, economic literacy, distance learning, teaching methodology, investing, budgeting, financial planning
Цитування
Колотюк О. І. Формування економічної грамотності учнів на уроках математики в 10-11 класах засобами дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / О. І. Колотюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 50 с. : іл., табл. + дод.
Колекції