ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ В ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано встановлення взаємодії закладів дошкільної освіти і сім’ї у процесі виховання культури поведінки у дошкільників. Зазначено, що головним завданням вихователя має бути підвищення педагогічної обізнаності та культури батьків у питаннях засвоєння дітьми загальнолюдських цінностей, виховання їх загальної культури. Роботу з батьками вихователю слід спрямовувати у таких напрямах, як: вивчення досвіду сімейного виховання (здійснення аналізу досягнень і недоліків, як зі свого боку, так і з боку батьків); надання дієвої допомоги батькам у вихованні дітей; координація роботи з дошкільниками і батьками. Основним змістом консультацій для батьків повинні стати загальні питання виховання культури поведінки, зокрема її значення, сутності, необхідності, передумов розвитку, можливостей дітей; свідчення про взаємодію дітей з однолітками протягом дня, наявність доброзичливого, чуйного, ввічливого ставлення один до одного та ін. The publication analyzes the establishment of interaction between preschool education institutions and the family in the process of raising the culture of behavior in preschoolers. It is noted that the main task of the educator should be to increase the pedagogical awareness and culture of parents in matters of children's assimilation of universal values, education of their general culture. The educator should direct work with parents in such directions as: studying the experience of family upbringing (performing an analysis of achievements and shortcomings, both on their part and on the part of parents); provision of effective assistance to parents in raising children; coordination of work with preschoolers and parents. The main content of consultations for parents should be general issues of raising a culture of behavior, in particular, its meaning, essence, necessity, prerequisites for development, children's capabilities; evidence of the interaction of children with their peers during the day, the presence of a friendly, sensitive, polite attitude towards each other, etc.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія, виховний процес, культура поведінки, діти дошкільного віку, студентські роботи, pedagogical interaction, educational process, culture of behavior, preschool children, student works
Цитування
Бірюкова В. В. Встановлення взаємодії закладів дошкільної освіти і сім’ї у процесі виховання культури поведінки в дошкільників / В. В. Бірюкова, М. В. Чернявська // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 25–26.