АРХЕТИПИ ТА СТЕРЕОТИПИ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: Т. ДРАЙЗЕР «СЕСТРА КЕРРІ»

dc.contributor.authorКолесник, М. А.
dc.date.accessioned2023-03-20T10:00:36Z
dc.date.available2023-03-20T10:00:36Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractЦя робота присвячена осмисленню та аналізу роману видатного американського письменника Теодора Драйзера «Сестра Керрі». У першому розділі осмислено тенденції американської літератури початку ХХ століття, доби, коли був написаний роман «Сестра Керрі» (1900 р.). Виокремлено літературні напрями: реалізм та натуралізм. Розглянуто чинники соціального життя, які вплинули на літературу цього періоду. У другому розділі дипломної роботи представлено аналіз творчості Теодора Драйзера. Досліджено вплив суспільно-політичних факторів на творчість письменника, який віддзеркалився у романі «Сестра Керрі». Проаналізовано роботи відомих критиків, які намагалися визначити стиль та особливості рис напрямів. Досліджено новаторство Теодора Драйзера у створенні жіночого образу в американській літературі, а саме новий підхід до образу «занепалої жінки». У третьому розділі представлено детальний аналіз художнього образу головної героїні роману та інтерпретація інших жіночих образів, їхній вплив на Керрі, а саме образи Мінні, місіс Гейл, місіс Герствуд, місіс Венс та Лоли. Завдяки детальному аналізу усіх жіночих образів, ми змогли наблизитися до повного визначення самої Керрі та простежити зміну її образу упродовж роману. Дослідивши жіночі образи, ми змогли зробити висновок, що вони ввібрали в себе загальні якості американського національного характеру з його прагненням успіху та заможності. Розроблено план уроку з зарубіжної літератури для старших класів. This work is devoted to the comprehension and analysis of the novel "Sister Carrie" by the famous American writer Theodore Dreiser.In the first part, the trends of American literature of the early 20-th century, the era when the novel "Sister Carrie" (1900) was written, are comprehended. Literary trends are singled out: realism and naturalism. The factors of social life that influenced the literature of this period are considered. The second part of the thesis presents an analysis of the works of Theodor Dreiser. The influence of socio-political factors on the writer’s work, which is reflected in the novel "Sister Carrie", is investigated. The works of famous critics who tried to define the style and features of the trends are analyzed. The innovation of Theodore Dreiser in the creation of the female image in American literature, namely a new approach to the image of the "fallen woman" is investigated. The third part presents a detailed analysis of the artistic image of the main character of the novel and interpretation of other female characters, their influence on Carrie, namely the images of Minnie, Mrs. Gale, Mrs. Gerstwood, Mrs. Vance and Lola. Through a detailed analysis of all female characters, we were able to come closer to a complete definition of Carrie herself and trace the change of her image throughout the novel. Having studied the female characters, we were able to conclude that they absorbed the general qualities of the American national character with its desire for success and wealth. A lesson plan on foreign literature for high school students has been developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКолесник М. А. Архетипи та стереотипи в англомовній літературі: Т. Драйзер "Сестра Керрі" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) / М. А. Колесник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зарубіж. літ. та слов'ян. мов ім. проф. М. Гетманця. – Харків, 2022. – 74 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10538
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectДрайзер Теодорuk_UA.UTF-8
dc.subjectамериканська літератураuk_UA.UTF-8
dc.subject«Сестра Керрі»uk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожній образuk_UA.UTF-8
dc.subjectжіночій образuk_UA.UTF-8
dc.subjectідеяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроблематикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectDreiser Theodoreuk_UA.UTF-8
dc.subjectAmerican literatureuk_UA.UTF-8
dc.subject"Sister Carrie"uk_UA.UTF-8
dc.subjectartistic imageuk_UA.UTF-8
dc.subjectfemale imageuk_UA.UTF-8
dc.subjectideauk_UA.UTF-8
dc.subjectproblematicsuk_UA.UTF-8
dc.titleАРХЕТИПИ ТА СТЕРЕОТИПИ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: Т. ДРАЙЗЕР «СЕСТРА КЕРРІ»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeARCHETYPES AND STEREOTYPES IN ENGLISH LITERATURE: T. DREІSER'S "SISTER CARRIE"uk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції