ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЯК КОМПОНЕНТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційну роботу присвячено питанням формування ціннісного ставлення до природи як компоненту екологічної культури учнів початкових класів. Зазначено причини, що актуалізують проблему екологізації освіти, зокрема виховання екологічної культури особистості нової генерації. Розкрито поняття «ставлення», «ціннісне ставлення» та «ціннісне ставлення до природи». Висвітлено теоретичні засади, зміст та особливості формування ціннісного ставлення до природи в освітньо-виховному процесі початкової школи. Розкрито потенціал інтерактивних технологій навчання щодо здійснення освітнього впливу з метою формування ціннісного ставлення до природи молодших школярів. У ході експериментального дослідження доведено ефективність формування ціннісного ставлення до природи у молодших школярів шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання в освітню діяльність учнів початкової школи. The qualification work is devoted to the formation of a valuable attitude to nature as a component of the ecological culture of elementary school students. The reasons that actualize the problem of environmentalization of education, in particular the education of the ecological culture of the personality of the new generation, are indicated. The concepts of "attitude", "value attitude" and "value attitude towards nature" are revealed. The theoretical foundations, content and features of the formation of a valuable attitude to nature in the educational process of primary school are highlighted. The potential of interactive learning technologies for the implementation of educational influence with the aim of forming a valuable attitude to nature among younger schoolchildren is revealed. In the course of an experimental study, the effectiveness of forming a valuable attitude towards nature among younger schoolchildren through the introduction of interactive learning technologies into the educational activities of primary school students was proven.
Опис
Ключові слова
ціннісне ставлення до природи, освітній процес початкової школи, valuable attitude to nature, educational process of primary school
Цитування
Лисак А. В. Формування ціннісного ставлення до природи як компоненту екологічної культури молодшого школяра : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. В. Лисак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 71 с. : табл.
Колекції