СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто взаємодію батьків з дітьми дошкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку. Логопедична робота з дітьми спрямована на розвиток звуковимови, збагачення словника, зв’язного мовлення; техніки читання та письма, немовних процесів (уваги, пам’яті, пізнавальної активності, виховання навичок та прийомів самоконтролю), а специфіка логопедичної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення на максимальне використання збережених аналізаторів (зоровий, слуховий, тактильний), диференційований підхід (психічні особливості, працездатність, рівень сформованості мовлення). The publication deals with the interaction of parents with preschool children with speech development disorders. Speech therapy work with children is aimed at developing sound pronunciation, enriching vocabulary, coherent speech; reading and writing techniques, non-linguistic processes (attention, memory, cognitive activity, development of skills and techniques of self-control), and the specifics of speech therapy with children with severe speech impairments to maximise the use of preserved analysers (visual, auditory, tactile), differentiated approach (mental features, performance, level of speech development).
Опис
Ключові слова
взаємодія батьків з дітьми, діти дошкільного віку, порушення мовлення, мовленнєвий розвиток, логопедія, parent-child interaction, preschool children, speech disorders, speech development, speech therapy
Цитування
Плющакова І. Г. Специфіка взаємодії батьків з дітьми дошкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку / І. Г. Плющакова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 513–516.