Розробка навчально-методичного забезпечення дисципліни «Методика навчання інформатики» для майбутніх учителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі висвітлено ключові напрями розвитку шкільної інформатичної освіти; висвітлено теоретичні аспекти викладання дисципліни «Інформатика» на сучасному етапі модернізації шкільної освіти; розглянуто методичні рекомендації до реалізації змістових ліній інформатичної освітньої галузі в ракурсі впровадження нового Державного стандарту початкової освіти; запропоновано навчально-методичне забезпечення дисципліни «Методика навчання інформатики» для майбутніх учителів. В квалификационной работе отражены ключевые направления развития школьного информатического образования; освещены теоретические аспекты преподавания дисциплины "Информатика" на современном этапе модернизации школьного образования; рассмотрено методические рекомендации до реализации содержательных линий информатической образовательной отрасли в ракурсе внедрения нового Государственного стандарта начальной образования; предложено учебно-методическое обеспечение дисциплины «Методика обучения информатике» для будущих учителей. The qualification work highlights the key areas of development school information education; theoretical aspects of teaching are covered disciplines "Informatics" at the present stage of modernization of school education; considered methodical recommendations to implementation semantic lines information education in the perspective of the implementation of the new State standard initial education; offered educational and methodical providing the discipline "Methods of teaching computer science" for the future teachers.
Опис
Ключові слова
методика навчання інформатики, інформатика, навчально-методичне забезпечення, майбутні вчителі, методика обучения информатике, информатика, учебно-методическое обеспечение, будущие учителя, methods of teaching computer science, computer science, educational and methodological support, future teachers
Цитування
Постельняк Л. Р. Розробка навчально-методичного забезпечення дисципліни «Методика навчання інформатики» для майбутніх учителів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Л. Р. Постельняк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2021. – 85 с. : іл. + дод.
Колекції