КОНЦЕПЦІЯ «БРАТСЬКИХ НАРОДІВ» ЯК СПРОБА «ПОВОРОТУ» ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
«Братські народи». Ззовні, на перший погляд, здається звичайним словосполученням, яке не несе негативного окрасу, проте за цим терміном криються столітні ідеї. Своїм корінням, у контексті українськоросійських відносин, словосполучення переплітається з розвитком уявлень про давньоруську народність, з неї черпає і аргументацію, і легітимацію. Мета цієї статті є прояснити ґенезу концепту «братські народи», у якій ми вбачаємо спробу «повороту» історичного часу та намагання змінити горизонти майбутнього у контексті відносин між Україною та Росією. У той же час, ми не піддаємо критиці саму гіпотезу давньоруської народності та не розглядаємо детально всю історіографію питання. Цим темам присвячені окремі монографії та окремі статті. У полі нашого інтересу та пошуку ключові віхи розвитку ідей, пов’язаних безпосередньо з нашою темою. "Brotherly peoples". From the outside, at first glance, it seems to be an ordinary phrase that does not carry a negative connotation, but this term has centuries-old ideas behind it. In the context of Ukrainian-Russian relations, the phrase is intertwined with the development of ideas about the Old Russian nation, and it draws both arguments and legitimation from it. The purpose of this article is to clarify the genesis of the concept of "fraternal peoples", in which we see an attempt to "turn" historical time and change the horizons of the future in the context of relations between Ukraine and Russia. At the same time, we do not criticise the hypothesis of the Old Russian nationhood and do not examine in detail the entire historiography of the issue. Separate monographs and articles are devoted to these topics. Our field of interest and search is the key milestones in the development of ideas directly related to our topic.
Опис
Ключові слова
«братські народи», давньоруська народність, ідея загальноросійського народу, поворот історичного часу, горизонти майбутнього, "brotherly peoples", Old Russian nation, the idea of a common Russian people, the turn of historical time, the horizons of of the future
Цитування
Гончаров О. А. Концепція «братських народів» як спроба «повороту» історичного часу / О. А. Гончаров // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : кол. моногр. / за заг. ред. І. А. Семенець-Орлової, В. М. Паращенко, О. О. Паращенка. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 97–106.