МЕТОДИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота розглядає теоретичні основи затосування проблемного навчання на уроках математики як засобу розвитку пізнавального інтересу учнів. У дослідженні аналізуються різні методи проблемного навчання: частково-пошуковий, дослідницький, метод програмованих дій, пояснювально-ілюстративний та пізнавальний інтерес учнів у процесі навчання математики. Розглянуто використання сучасних засобів навчання, які сприяють більш ефективній та цікавій організації проблемного навчання, дозволяючи учням активно залучатися до процесу навчання, а також розвивати критичне мислення та творчі навички. У роботі запропоновано цикл задач для використання на уроках математики щодо ефективної реалізації проблемного навчання за допомогою різних методів, а також надано методичні рекомендації щодо застосування проблемного навчання на уроках математики як засобу розвитку пізнавального інтересу учнів. Результати дослідження підтверджують, що проблемне навчання на уроках математики сприяє розвитку пізнавально інтересу учнів до предмета, сприяє залученню учнів до більш активної участі в процесі навчання та підштовхує їхнє прагнення засвоювати знання в даній області. The master's thesis examines the theoretical foundations of the application of problem-based learning in mathematics lessons as a means of developing students' cognitive interest. The study analyzes different methods of problem-based learning: partial-research, research, method of programmed actions, explanatory-illustrative and cognitive interest of students in the process of learning mathematics. The use of modern teaching aids is considered, which contribute to a more effective and interesting organization of problem-based learning, allowing students to be actively involved in the learning process, as well as to develop critical thinking and creative skills. The work offers a cycle of problems for use in mathematics lessons regarding the effective implementation of problem-based learning using various methods, as well as methodological recommendations for the use of problem-based learning in mathematics lessons as a means of developing students' cognitive interest. The results of the study confirm that problem-based learning in mathematics classes contributes to the development of students' cognitive interest in the subject, promotes the involvement of students in more active participation in the learning process, and encourages their desire to acquire knowledge in this area.
Опис
Ключові слова
проблемне навчання, проблемна ситуація, проблемне завдання, навчальна проблема, проблемне питання, навчальна програма, problem-based learning, problematic situation, problematic task, educational problem, problematic issue, curriculum
Цитування
Кафтанова О. В. Методи проблемного навчання на уроках математики як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / О. В. Кафтанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 71 с. : іл., табл. + дод.
Колекції