ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ КІНОТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ЛНУ ім. Т. Шевченка
Анотація
У статті розглянуто особливості перекладу кінотермінології на матеріалі англійської та української мов, визначено основні способи відтворення значень цих мовних одиниць. Підкреслюється, що проблема перекладу англійської спеціальної лексики сфери кіно українською мовою безпосередньо пов’язана з упорядкуванням відповідної національної терміносистеми, яка досі перебуває на етапі становлення. В статье проанализированы особенности перевода кинотерминологии на материале английского и украинского языков, определены основные способы передачи значения этих языковых единиц. Подчеркивается, что проблема перевода английской специальной лексики сферы кино на украинский язык непосредственно связана с упорядочением соответствующей национальной терминосистемы, которая до сих пор находится на этапе формирования. The article deals with film terminology translation on the material of the English and Ukrainian languages, the main ways of conveying the meaning of these language units in particular. It is emphasized that the problem of the English film terms translation into Ukrainian is closely connected with streamlining the corresponding national terminological system that is still in the process of formation.
Опис
Ключові слова
термін, кінотермінологія, переклад, термин, кинотерминология, перевод, term, film terminology, translation
Цитування
Зосімова О. В. Особливості перекладу англійської кінотермінології українською мовою / О. В. Зосімова // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Філологічні науки. – Луганськ : ЛНУ, 2013. – № 14 (273), ч. І. – С. 93–99.