Практична реалізація ідей В. Сухомлинського щодо вимог до особистості вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічну систему В. Сухомлинського, яка повністю спирається на особистість вчителя як носія найвищих ідеалів людяності, добра та справедливості. Педагог-практик мудро і наполегливо вчив колег бачити кожного вихованця очима творця, проектувати його розвиток з опорою на здібності й обдарування, реальні навчальні можливості. The article deals with the pedagogical system V. Sukhomlynsky's pedagogical system, which is fully based on the personality teacher as a carrier of the highest ideals of humanity, kindness and justice. The teacher-practitioner wisely and persistently taught colleagues to see each pupil through the eyes of the creator, to design its development based on the abilities and talents, real learning opportunities.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, вчителі, В. Сухомлинський, pedagogical heritage, teachers, V. Sukhomlynsky
Цитування
Навроцька К. Практична реалізація ідей В. Сухомлинського щодо вимог до особистості вчителя / К. Навроцька // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 63.