ЮРІЮ ДМИТРОВИЧУ БОЙЧУКУ – 50!

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Анотація
Стаття присвячена науковій діяльності Бойчука Юрія Дмитровича, доктора педагогічних наук України, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. В ній простежується життєвий і професійний шлях вченого, сповнений сумлінної праці та наполегливості. Все життя, професійна і наукова діяльність Юрія Дмитровича пов’язані з цим закладом вищої освіти. Юрій Дмитрович – керівник нової формації, якому притаманна принциповість, наполегливість, працьовитість, відповідальність за доручену справу, інтелігентність та надзвичайна порядність. Статья посвящена научной деятельности Бойчука Юрия Дмитриевича, доктора педагогических наук Украины, профессора, члена-корреспондента Национальной академии педагогических наук Украины, ректора Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. В ней прослеживается жизненный и профессиональный путь ученого, полный добросовестного труда и настойчивости. Вся жизнь, профессиональная и научная деятельность Юрия Дмитриевича связана с этим заведением высшего образования. Юрий Дмитриевич – руководитель новой формации, обладающий принципиальностью, настойчивостью, трудолюбием, ответственностью за порученное дело, интеллигентностью и чрезвычайной порядочностью. The article is devoted to the scientific activity of Boychuk Yuriy Dmytrovych, Doctor of Pedagogical Sciences of Ukraine, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Rector of Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda. It traces the life and professional path of a scientist, full of hard work and perseverance. All his life, professional and scientific activity of Yuri Dmitrovich are connected with this institution of higher education. Yuriy Dmytrovych is the leader of the new formation, which is characterized by principledness, perseverance, diligence, responsibility for the task assigned, intelligence and extraordinary decency.
Опис
Ключові слова
Бойчук Ю. Д., вчені, педагогічна діяльність, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ученые, педагогическая деятельность, ХНПУ им. Г. С. Сковороды, Boychuk Yu., scientists, pedagogical activity, HNPU named after G. S. Skovoroda
Цитування
Щербак І. М. Юрію Дмитровичу Бойчуку – 50! / І. М. Щербак, О. В. Зуб, Ю. С. Таймасов // Нова українська школа : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі" (XXVІІ Каришинські читання), Полтава, 28–29 трав. 2020 р. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [за заг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : Астрая, 2020. – С. 401–407 : портр.