Тип психологічного компоненту гестанційної домінанти та особливості внутрішньосімейних взаємин: емпіричне дослідження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Анотація
Враховуючи вищезазначене, метою нашої роботи стало емпіричне дослідження та аналіз типів психологічного компоненту гестаційної домінанти (ПКГД) й особливостей внутрішньосімейних відносин під час вагітності. Дослідження проводилося на базі наукової лабораторії репродуктивної сфери, пренатальної і перинатальної психології Донецького національного медичного університету МОЗ України. У дослідженні прийняли участь 46 подружніх пар, які знаходилися у шлюбі та очікували дитину. В ході дослідження нами було виявлено, що у вагітних з різними типами ПКГД мають місце відмінності у внутрішньосімейних відносинах, а також у наявному сімейному кліматі. Враховуючи значення подружніх та сімейних стосунків для психологічного та соціального благополуччя вагітної жінки, стає зрозумілим доцільність активного залучення партнерів до програм психологічного супроводу вагітних, що, безумовно, сприятиме не тільки ефективній підготовці до свідомого та відповідального батьківства, але й гармонізації подружніх стосунків та сімейному благополуччю загалом. The aim of the work was empirical research and analysis of the types of psychological component of gestational dominance (PСGD) and peculiarities of intra-family relations during pregnancy. The research was conducted on the basis of the scientific laboratory of the reproductive sphere, of prenatal and perinatal psychology of the Donetsk National Medical School University of the Ministry of Health of Ukraine. 46 married couples took part in the study, who were married and expecting a child. In the course of the study, we discovered that pregnant women with various types of PCGD have the place of difference in intra-family relations, as well as in the existing one family climate. Active involvement of partners in psychological programs accompanying pregnant women will certainly contribute not only to effective preparation to conscious and responsible parenthood, but also to marital harmony relationships and family well-being in general.
Опис
Ключові слова
батківство, вагітність, гестанційна домінанта, внутрішньосімейні відносини, психологічний супровід вагітних, parenthood, pregnancy, gestational dominant, intra-family relations, psychological support of pregnant women
Цитування
Бацилєва О. В. Тип психологічного компоненту гестанційної домінанти та особливості внутрішньосімейних взаємин: емпіричне дослідження / О.В. Бацилєва // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18 листоп. 2021 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [редкол.: О. В. Бацилєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2021. – С. 16–19.