Адаптація у контексті соціальної мобільності в сучасному суспільстві : теоретичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний слов'янський університет
Анотація
У статті розглянуто проблематику адаптації індивідів та груп на тлі посилення процесів соціальної мобільності в суспільствах індустріального та постіндустріального типів. Проаналізовано основні виміри адаптації, як комплексного процесу. На засадах соціологічної теорії символічного інтеракціонізму та феноменологічного підходу проаналізовано комунікативний та внутрішньоособистісний аспекти соціальної адаптації та її зв’язок із процесами соціальної мобільності. В статье рассмотрена проблематика адаптации индивидов и групп на фоне усиления процессов социальной мобильности в обществах индустриального и постиндустриального типов. Проанализированы основные измерения адаптации, как комплексного процесса. На основе социологической теории символического интеракционизма и феноменологического подхода проанализированы коммуникативный и внутриличностный аспекты социальной адаптации и ее связь с процессами социальной мобильности. The article describes the problems of adaptation of individuals and groups against the intensification of social mobility in industrial and postindustrial society’s types. Analyzed the main measure of adaptation, as a complex process. Based on the sociological theory of symbolic interactionism and phenomenological approach analyzed communicative and intrapersonal aspects of social adaptation and its relationship to the process of social mobility.
Опис
Ключові слова
соціальна адаптація, статус, соціальна реальність, повсякденність, соціальна система, соціальна структура, соціальна мобільність, социальная адаптация, статус, социальная реальность, повседневность, социальная система, социальная структура, социальная мобильность, social adaptation, status, social reality, everyday life, social system, social structure, social mobility
Цитування
Безрук О. О. Адаптація у контексті соціальної мобільності в сучасному суспільстві : теоретичний аспект / О. О. Безрук // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Сер. : Соціологічні науки. : укр. наук.-теорет. журн. / Міжнар. слов'ян. ун-т. – Харків : [б. в.], 2012. – Т. 15, № 1–2. – С. 47–53.