КОНЦЕПТ–КАРТИ ЯК ЗАСІБ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті висвітлена тема концепт-карт як засобу систематизації математичної інформації. Концепт-карта є графічним інструментом для організації та подання знань у вигляді об’єктів, зв’язки між якими утворюються «стрілками». Вони можуть містити текстові надписи, які пояснюють характер зв’язку між поняттями. У даній роботі концепт-карта була розроблена за допомогою програми IHMC CmapTools (http://cmap.ihmc.us/), яка дозволяє створювати схеми різного рівня складності. Було зауважено, що найбільш корисним у формуванні осмислених знань при використанні концепт-карт є не стільки сама карта, скільки процес її створення, у ході якого необхідно уважно аналізувати матеріал та виділяти в ньому найбільш важливі факти та зв’язки між ними. Таким чином, створення концепт-карт є наочною і корисною процедурою як для вивчення, так і навчання математики. В статье освещена тема концепт-карт как средства систематизации математической информации. Концепт-карта является графическим инструментом для организации и представления знаний в виде объектов, связи между которыми образуются «стрелками». Они могут содержать текстовые надписи, объясняющие характер связи между понятиями. В данной работе концепт-карта была разработана с помощью программы IHMC CmapTools (http://cmap.ihmc.us/), которая позволяет создавать схемы разного уровня сложности. Было отмечено, что наиболее полезным в формировании осмысленных знаний при использовании концепт-карт является не столько сама карта, сколько процесс её создания, в ходе которого необходимо внимательно анализировать материал и выделять в нём наиболее важные факты и связи между ними. Таким образом, создание концепт-карт является наглядной и полезной процедурой как для изучения, так и обучения математике.
Опис
Ключові слова
математика, концепт-карти, студентські роботи, математика, концепт-карты, студенческие работы, mathematics, concept maps, student work
Цитування
Світлична К. С. Концепт-карти як засіб систематизації математичної інформації / К. С. Світлична, О. В. Водолаженко // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 46–48.