Лексико-граматичні засоби реалізації мовленнєвого акту згоди / незгоди в англомовному художньому дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті розглянуто погляди сучасних науковців на поняття експліцитності та імпліцитності, здійснено спробу визначити експліцитні лексико-граматичні засоби реалізації мовленнєвого акту згода / незгода на матеріалі лексикографічних джерел, обґрунтовано необхідність комплексного дослідження як експліцитних, та і імпліцитних засобів на матеріалі художнього дискурсу, який певною мірою є відображенням реальності. В статье рассмотрены взгляды современных ученых на понятие експлицитности и имплицитности, предпринята попытка определить эксплицитные лексико-грамматические средства реализации речевого акта согласие / несогласие на материале лексикографических источников, обоснована необходимость комплексного исследования как эксплицитно, да и имплицитных средств на материале художественного дискурса, который отчасти является отражением реальности. The article considers the views of modern scientists within identifying the notions of explication and implication, attempts to single out explicit lexical and grammatical means of realization of the declaration of agreement / disagreement speech act on the material of lexicographical sources, grounds the necessity of complex studying both explicit and implicit lexical means on the material of literary discourse taken as a way of reality reflection.
Опис
Ключові слова
експліцитність, імпліцитність, лексична одиниця, реалізація, художній дискурс, експлицитность, имплицитность, лексическая единица, реализация, художественный дискурс, explicitness, implicitness, lexical unit, realization, art discourse, студентські роботи, студенческие работы, students work
Цитування
Марченко Д. І. Лексико-граматичні засоби реалізації мовленнєвого акту згоди / незгоди в англомовному художньому дискурсі / Д. І. Марченко // Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С.117–124.