Гендерні особливості тілесного локусу контролю в юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми тілесного локусу контролю особистості юнацького віку, визначено та описано її гендерні особливості, психологічну типологію та регулятивні чинники розвитку. Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що створений комплекс діагностики тілесного Я може бути використаний психологами в психодіагностичній роботі та консультуванні з питань підтримки та збереження психологічного та соматичного здоров’я. Розроблена програма психологічного супроводу розвитку тілесної інтернальності може бути використана в процесі формування тілесного Я юнаків та дівчат. Результати дослідження можуть бути використані в ході професійної підготовки та підвищення професійного рівня практичних психологів при викладанні навчальних курсів «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Психодіагностика», «Основи психологічного тренінгу», «Основи психосоматики». The study presents an analysis of scientific and theoretical concepts and approaches to studying the problem of the bodily monitoring of the personality of the youth age, identified and described its gender features, psychological typology and regulatory factors of development. The practical significance of the dissertation is that the created complex of diagnostics of bodily Self can be used psychologists in psycho-diagnostic work and counseling on issues of support and preservation of psychological and somatic health. The developed program of psychological support for the development of bodily internality can be used in the process of forming a bodily youth and girls. Research results can be used during the professional training and increase of professional level of practical psychologists in teaching the training courses "Age Psychology", "Pedagogical Psychology", "Psychodiagnostics", "Fundamentals of Psychological Training", "Fundamentals of Psychosomatics".
Опис
Ключові слова
тілесність, тілесне Я, психосоматична компетентність, вербалізація тілесного Я, тілесний локус контролю, ставлення до тіла і здоров’я, фізична активність, спорт, харчова поведінка, сексуальність, тютюнова залежність, гендерна ідентичність, статеворольовий симптомокомплекс, саморегуляція, життєстійкість, оптимізм, копінг-стратегії, психоемоційні стани в умовах пандемії COVID 19, розвивальна програма, типологічні профілі, юнацький вік, регулятивні предиктори, bodily sphere, Bodily Self, Psychosomatic competence, verbalization of Bodily Self, Bodily Locus of Control, attitude to Body and Health, Physical Activity, Sports, Food Behavior, Sexuality, Tobacco Dependence, Gender Identity, Sex-and-role Symptom Complex, Self-Regulation, hardiness, optimism, coping-strategy, psycho-emotional states in the conditions of Pandemic COVID 19, developing program, typological profiles, youth age, regulatory predictors
Цитування
Лєсніченко Н. П. Гендерні особливості тілесного локусу контролю в юнацькому віці : дис. ... д-ра філософії : 053 – психологія / Н. П. Лєсніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 212 с.
Колекції