Особливості розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні здійснено наукове обґрунтування теоретичних та прикладних положень щодо особливостей розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі національної економіки. Розкриті сутність економічної категорії «інтеграція», природа аграрно-промислової інтеграції та визначені її основні типи. Узагальнено світовий досвід розвитку інтегрованих структур та обґрунтовано доцільність його використання в аграрному секторі національної економіки. Визначені пріоритетні напрями розвитку інтеграційних процесів у аграрній економіці, зокрема кластеризація, корпоратизація, сільськогосподарська кооперація. Запропоновано заходи, які необхідно вжити задля удосконалення подальшого розвитку інтеграційних процесів. Розроблені методичні рекомендації. В исследовании осуществлено научное обоснование теоретических и прикладных положений об особенностях развития интеграционных процессов в аграрном секторе национальной экономики. Раскрыты сущность экономической категории «интеграция», природа аграрно-промышленной интеграции и определены ее основные типы. Обобщен мировой опыт развития интегрированных структур и обоснована целесообразность его использования в аграрном секторе национальной экономики. Определены приоритетные направления развития интеграционных процессов в аграрной экономике, в частности, кластеризация, корпоратизация, сельскохозяйственная кооперация. Предложены меры, которые необходимо принять для усовершенствования дальнейшего развития интеграционных процессов. Разработанные методические рекомендации. The research provides scientific substantiation of theoretical and applied provisions on the peculiarities of the development of integration processes in the agricultural sector of the national economy. The essence of the economic category “integration”, the nature of agro-industrial integration is revealed and its main types are determined. The world experience of development of integrated structures is generalized and the expediency of its use in the agrarian sector of the national economy is substantiated. The priority directions of development of integration processes in agrarian economy, in particular clustering, corporatization, agricultural cooperation are defined. The measures that need to be taken to improve the further development of integration processes are proposed. Methodical recommendations are developed.
Опис
Ключові слова
аграрний сектор, розвиток, інтеграційні процеси, агропромисловий кластер, агрохолдинги, кооперація, аграрный сектор, развитие, интеграционные процессы, агропромышленный кластер, кооперация, agrarian sector, development, integration processes, agro-industrial cluster, agroholdings, сooperation
Цитування
Пєшенко К. Ю. Особливості розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі національної економіки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 051 Економіка / К. Ю. Пєшенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. екон. теорії, фінансів і обліку. – Харків, 2021. – 94 с.
Колекції