Управління розвитком психологічних якостей керівника закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано праці науковців із проблеми управління розвитком психологічних якостей керівника закладу освіти. Уточнено які психологічні якості особистості є складовою управлінського потенціалу керівника, обґрунтовано теоретичні засади формування психологічних якостей керівників закладів освіти й управління цим процесом. Розроблено комплексноцільову програму з удосконалення проблеми дослідження. The paper analyzes the works of scientists on the problem of managing the development of the psychological qualities of the head of an educational institution. It is specified which psychological qualities of the individual are a component of the manager's managerial potential, to substantiate the theoretical foundations of the formation of psychological qualities of heads of educational institutions and management of this process. A comprehensive and targeted program for improving the research problem has been developed.
Опис
Ключові слова
управлінський потенціал, психологічні якості, людиноцентричний підхід, системний підхід, модель з розвитку психологічних якостей, management potential, psychological qualities, human-centered approach, system approach, a model for the development of psychological qualities
Цитування
Бодягіна О. Ю. Управління розвитком психологічних якостей керівника закладу освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. Ю. Бодягіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 85 с. : табл. + дод.
Колекції