ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЛУЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У початковій школі закладається фундамент розвитку особистості, її інтелектуальний, творчий, естетичний потенціал. У формуванні в учнів уміння бачити прекрасне, розуміти і оцінювати його за законами краси важливу роль відіграють уроки мовно-літературної галузі. По-перше, у словесній формі в мові відображаються всі сфери життя людини: природа, суспільство, мистецтво. По-друге, самі мова та література мають риси прекрасного, здатні викликати в учнів естетичні почуття. Отже, однією з актуальних проблем сьогодення є вивчення та обґрунтування важливості формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу в початковій школі визначено сутність поняття «естетичне виховання», «естетична культура». Визначено особливості формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовнолітературної галузі. У другому розділі представлено методику формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі та перевірено її ефективність. У висновках доведено, важливість формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі та обґрунтовано ефективність методики формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі, яка пропонувалася для опрацювання. Primary school lays the foundation for personality development, its intellectual, creative, and aesthetic potential. Language and literature lessons play an important role in the formation of students’ ability to see the beautiful, understand and evaluate it according to the laws of beauty. First, all spheres of human life are reflected in the verbal form in the language: nature, society, art. Secondly, the language and literature itself have the features of beauty, capable of evoking aesthetic feelings in students. Therefore, one of the urgent problems of today is the study and substantiation of the importance of the formation of the aesthetic culture of younger schoolchildren in language and literature classes. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents regulating the organization of the educational process in primary school, the essence of the concept of "aesthetic education" and "aesthetic culture" is defined. The peculiarities of the formation of the aesthetic culture of junior high school students in language and literature classes have been determined. The second chapter presents the method of forming the aesthetic culture of junior high school students in language and literature classes and its effectiveness is checked. The conclusions prove the importance of the formation of the aesthetic culture of junior high school students in language and literature lessons and substantiate the effectiveness of the method of formation of the aesthetic culture of junior school students in the language and literature lessons, which was proposed for elaboration.
Опис
Ключові слова
естетична культура, формування, молодші школярі, освітній процес, урок, мовно-літературна галузь, aesthetic culture, formation, younger schoolchildren, educational process, lesson, linguistic and literary field
Цитування
Біличенко Л. О. Формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Л. О. Біличенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 63 с.
Колекції