Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт з лінгвістичних дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях подано пояснення щодо написання кваліфікаційної роботи відповідно до вимог професійної підготовки фахівця другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 035.01 Філологія (Українська мова і література), 014 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)» українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The methodological recommendations provide explanations for writing a qualification work in accordance with the requirements of professional training of a specialist of the second (master's) level of higher education in the specialties 035.01 Philology (Ukrainian Language and Literature), 014 "Secondary Education (Ukrainian Language and Literature)", 014.01 "Secondary Education (Ukrainian Language and Literature, English)" of the H. F. Kvitka-Osnovianenko Ukrainian Language and Literature Faculty of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
кваліфікаційні роботи, лінгвістичні дисципліни, здобувач вищої освіти, магістрант, qualification works, linguistic disciplines, higher education applicant, master's student
Цитування
Піддубна Н. В. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт з лінгвістичних дисциплін : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035.01 Філологія (Укр. мова і л-ра), 014 "Середня освіта (Укр. мова і л-ра)", 014.01 "Середня освіта (Укр. мова і л-ра, англ. мова)" укр. мовно-літ. ф-ту ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / Н. В. Піддубна, О. В. Халіман, Ю. М. Лебеденко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 70 с.