Психолого-психотерапевтична структура проєктивної методики «Медкарта»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проєктивна методика «Медкарта» являє собою інтеграцію метода позитивної психотерапії і концепції 7К грайливості / ігрової компетентності. Проєктивна методика «Медкарта» адаптована і представлена у вигляді трансформаційної психологічної гри і орієнтована на роботу з психосоматичними порушеннями, а також на роботу з міжособистісними конфліктами (в партнерських / дитячо-батьківських / робочих відношеннях). Трансформаційна психологічна гра «Медкарта» включає п’ять етапів: «Народження симптому», «Сила і слабкість», «Ворог чи друг», «Моя здатність», «Грайлива позиція». За результатами апробації ми прийшли до об’єднання деяких питань. Також до розширення даної гри, а саме до багаторівневої (трирівневої) структури трансформаційної психологічної гри. Перший рівень гри – це початковий рівень, який передбачає послідовне пересування учасника(ів) гри / клієнта по етапах адаптованої до гри техніки «Медкарта». На першому рівні учасник(и) / клієнт проходить перші чотири етапи і завершують гру на п’ятому етапі, з актуалізацією однієї з семи можливих самомотивованих здібностей 7К грайливості / грайливої компетентності і відповідної однієї позиції, в якій учасник(и) гри / клієнт вирішує свій особистісний конфлікт. Другий рівень трансформаційної психологічної гри являє собою розширений варіант гри, а саме просунуту її версію. Третій рівень трансформаційної психологічної гри «Медкарта» пропонує учаснику(ам) гри / клієнту, в форматі тримісячного тренінга, через розвиток грайливості / ігрової компетентності та самодопомоги розвинути навичку ефективного управління міжособистісними конфліктами, а також розвинути усвідомлену стресостійкість. Medkarta projective technique is an integration of the method of positive psychotherapy and the concept of 7С playfulness / play competence. Medkarta projective technique is adapted and presented in the form of a transformational psychological game and is focused on dealing with psychosomatic disorders, as well as working with interpersonal conflicts (within partner / parent-child / working relationships). Medkarta transformational psychological game includes five stages: «Birth of a symptom», «Strength and weakness», «Enemy or friend», «My ability», «Ludic position». Base on the results of testing, we came to joining some issues. After testing, we also concluded that it is necessary to expand this game, namely into the multilevel (three-level) structure of a transformational psychological game. The first level of the game is the initial one, which involves the sequential movement of the participant(s) of the game / client through the stages of the Medkarta technique transformed to the game. At the first level, the participant(s) / client goes through the first four stages and completes the game at the fifth stage by actualization of one of the seven possible self-motivated abilities of 7C playfulness / ludic competence and the corresponding one position in which the participant(s) / client resolves his/her personal conflict. The second level of transformational psychological game is an extended version of the game, namely its advanced version. The third level of the Medkarta transformational psychological game offers game participant(s) / client, in the format of a three-month training, to develop the skill of effective management of interpersonal conflicts, as well as to gain conscious stress resistance due to development of playfulness / ludic competence and self-help.
Опис
Ключові слова
трансформаційна психологічна гра, 7К грайливість, позитивна психотерапія, метафоричні асоціативні карти, проєктивна методика, transformational psychological game, 7С playfulness, positive psychotherapy, metaphorical associative cards, projective technique
Цитування
Цемма Л. Ю. Психолого-психотерапевтична структура проєктивної методики «Медкарта» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Л. Ю. Цемма ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 104 с.
Колекції