Індивідуалізація науково-дослідній діяльності студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 60-ті – 70-ті роки ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовані періодичні видання та архівні матеріали, що стосуються організації науково-дослідної діяльності студентів природничо -математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР в 60-ті - 70-ті роки ХХ століття. Наголошено, що для зазначеного періоду характерна ієрархічна різноманітність форм залучення студентів до науково-дослідної діяльності: організація гуртків, проблемних груп, індивідуальне прикріплення студентів до викладачів. Підкреслено, що ці форми практикувалися в залежності від сформованості в студентів умінь та навичок дослідництва, глибини наукових інтересів та були проявом зовнішньої диференціації навчання. Наведені деякі факти, що свідчать про індивідуалізацію науково-дослідної роботи студентів у гуртках, проблемних групах: застосування різноманітніших заходів для виявлення та стимулювання їх наукових інтересів; надання різних за характером робіт; різних видів діяльності студентів при роботі в наукових гуртках та інше. Надано цікаві форми і методи роботи з обдарованими студентами-науковим активом кафедр. В статье проанализированы периодические издания и архивные материалы, касающиеся организации научно-исследовательской деятельности студентов естественно математических специальностей педагогических институтов УССР в 60-е - 70-е годы ХХ века. Отмечено, что для указанного периода характерна иерархическая разнообразие форм привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности: организация кружков, проблемных групп, индивидуальное прикрепление студентов к преподавателям. Подчеркнуто, что эти формы практиковались в зависимости от сформированности у студентов умений и навыков исследовательницы, глубины научных интересов и были проявлением внешней дифференциации обучения. Приведены некоторые факты, свидетельствующие об индивидуализации научно-исследовательской работы студентов в кружках, проблемных группах: применение разнообразных мероприятий для выявления и стимулирования их научных интересов; предоставление различных по характеру работ; различных видов деятельности студентов при работе в научных кружках и др. Предоставлено интересные формы и методы работы с одаренными студентами-научным активом кафедр. The article analyzes periodicals and archival materials relating to the organization of students' research activities naturally mathematical specialties of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR in the 60s - 70s of the XX century. It is noted that for this period is characterized by a hierarchical variety of forms of attracting students to research activities: the organization of circles, problem groups, individual attachment of students to teachers. It was emphasized that these forms were practiced depending on the formation of the students' skills of the researcher, the depth of scientific interests, and were a manifestation of external differentiation of education. Some facts are given that testify to the individualization of the research work of students in circles, problem groups: the use of various measures to identify and stimulate their scientific interests; the provision of various types of work; various activities of students when working in scientific circles, etc. Interesting forms and methods of working with gifted students and scientific assets of the department are provided.
Опис
Ключові слова
індивідуалізація навчання, педагогічні інститути УРСР, природничо-математичні спеціальності, науково-дослідна діяльність, наукові гуртки, проблемні групи, індивідуальне прикріплення студентів, наукові керівники, индивидуализация обучения, педагогические институты УССР, естественно-математические специальности, научно-исследовательская деятельность, научные кружки, проблемные группы, индивидуальное прикрепление студентов, научные руководители, individualization of education, pedagogical institutes of the Ukrainian SSR, natural-mathematical specialties, research activities, scientific circles, problem groups, individual attachment students, scientific leaders
Цитування
Пісоцька М. Е. Індивідуалізація науково-дослідній діяльності студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 60-ті – 70-ті роки ХХ століття / М. Е. Пісоцька // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 57. – С. 248–258.