Теорія та практика навчання співу у початкових школах Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації відтворено еволюцію теорії та практики навчання співу в початкових школах Слобожанщини у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. На основі аналізу конкретно-історичних обставин та урядової документації досліджуваного періоду визначено й науково обґрунтовано етапи становлення співу як навчального предмета в початкових школах: 1864 -1883 рр. – етап, коли спів мав статус необов’язкового, додаткового предмета в початкових школах Слобожанщини; 1884-1888 рр. – етап введення співу як обов’язкового навчального предмета в початкові школи духовного відомства; 1889 - 1907 рр. – етап ґрунтовної розробки методичних питань навчання співу в початкових школах різних відомств; 1908-1917 рр. – етап введення співу як обов’язкового навчального предмета у світські початкові школи, покращення організаційно-методичного забезпечення вчителів співу. Розкрито погляди відомих світових та вітчизняних педагогів, музикантів, філософів на навчання співу, починаючи з молодшого шкільного віку, та його впровадження в навчально-виховний процес початкової школи. Конкретизовано сутність, мету навчання співу молодших школярів. Проаналізовано навчальні програми зі співу для початкових шкіл, зокрема авторські та офіційні. Виявлено і схарактеризовано провідні методи й організаційні форми навчання співу в початкових школах досліджуваного періоду. Розкрито роль вчителя співу у вихованні та навчанні молоді у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Накреслено можливості творчого використання позитивного історико-педагогічного досвіду навчання співу в діяльності сучасної початкової школи. Введено до наукового обігу значну кількість невідомих і маловідомих архівних документів, окремих фактів, положень, які пов’язані зі становленням співу як навчального предмета в початкових школах Слобожанщини. The dissertation investigates the evolution of teaching Singing theory and practice in primary schools of Slobozhanschyna in the second half of the XIXth century and at the beginning of the XXth century. On the basis of analysis of historic facts and governmental documents of the period under research the stages in the development of teaching Singing as a subject for learning in primary schools are singled out and scientifically substantiated: 1864-1883 – the period during which teaching Singing was an optional subject, an additional one in Slobozhanschyna primary schools; 1884-1888 – the period when Singing was introduced as a compulsory subject in the curriculum of ecclesiastical primary schools; 1889-1907 – the period of thorough studies of methodological issues of teaching Singing in primary schools of different authorities; 1908-1917 – the period of introducing teaching Singing as a compulsory curriculum element in secular primary schools and improving of methodological provision for teachers of Singing. The viewpoints of well-known foreign and native educationalists, philosophers, teachers and musicians on how to teach young school learners Singing and their realization in primary school teaching are researched. The essence and goal of teaching young learners Singing are defined. The teaching programmes on teaching Singing in primary schools (official and those worked out by individual musicians and teachers) are analyzed. The main methods and organizational forms of teaching Singing in primary schools in the researched period are singled out and characterized. The role of the teacher of Singing in educating and upbringing of youth in the second half of the XIXth century and at the beginning of the XXth century is defined. Some ways of creative use of the positive historical-pedagogical experience in teaching Singing in modern primary schools are offered. A lot of previously unknown archival documents, historical facts and data related to teaching Singing as a subject in Slobozhanschyna primary schools are introduced for scientific consideration.
Опис
Ключові слова
спів, обов’язковий навчальний предмет, початкові школи, етапи становлення співу як навчального предмета, методи, форми, вчитель співу, Слобожанщина, Singing, compulsory subject, primary school, stages in the development of Singing as a school subject, methods, forms, teacher of Singing, Slobozhanschyna
Цитування
Рудічєва Н. К. Теорія та практика навчання співу у початкових школах Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки / Н. К. Рудічєва ; Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2007. – 220 с. : табл. + дод.
Колекції