Лінгвокультурологічний аспект вивчення фразеологогізмів із топонімічним компонентом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто фразеологізми, які відображають національну мовну картину світу. Фразеологічна картина світу, основу якої складають фразеологічні одиниці з топокомпонентом, дозволяє повніше уявити етнічні стереотипи тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти. Існування фразеологізмів в мові свідчить про величезний духовний потенціал народу, його творчість, культуру. Фразеологізми є своєрідними згустками народної мудрості. В статье рассмотрены фразеологизмы, отражающие национальную языковую картину мира. Фразеологическая картина мира, основу которой составляют фразеологические единицы с топокомпонентом, позволяет полнее представить этнические стереотипы того или иного лингвокультурного сообщества. Существование фразеологизмов в языке свидетельствует об огромном духовном потенциале народа, его творчестве, культуре. Фразеологизмы являются своеобразными сгустками народной мудрости. The article deals with phraseological units reflecting the national linguistic picture of the world. The phraseological picture of the world, which is based on phraseological units with a topocomponent, allows a fuller representation of ethnic stereotypes of this or that linguocultural community. The existence of idioms in the language indicates the enormous spiritual potential of the people, their creativity and culture. Phraseological units are a kind of clusters of folk wisdom.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурологічний аспект, вивчення фразеологiзмiв, топонімічний компонент, магiстерськi роботи, лингвокультурологический аспект, изучение фразеологизмов, топонимический компонент, магистерские работы, linguocultural aspect, the study of phraseological units, toponymic component, master's work
Цитування
Замура В. Лінгвокультурологічний аспект вивчення фразеологогізмів із топонімічним компонентом / В. Замура // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 29–30.