Власні імена в сучасній китайській мові та їх переклад

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автор у данній статті розглянув антропонімію Китаю як характерну наявність великої різноманітності лінгвістично-семантичних полів, що обумовлено тривалим періодом існування китайської цивілізації. Традиційні методи вибору імен у китайців різноманітні: релігійні традиції, іменування за зовнішніми та поведінковими характеристиками дитини, вибір благородних слів і красивих у графічному відношенні ієрогліфів та багато іншого. Автор в данной статье рассмотрел антропонимия Китая как характерную наличие большого разнообразия лингвистически-семантических полей, что обусловлено длительным периодом существования китайской цивилизации. Традиционные методы выбора имен у китайцев разнообразны: религиозные традиции, именования по внешним и поведенческим характеристикам ребенка, выбор благородных слов и красивых в графическом отношении иероглифов и многое другое. In this article, the author considered the anthroponymy of China as a characteristic presence of a large variety of linguistic-semantic fields, which is due to the long period of existence of Chinese civilization. Traditional methods of choosing names for the Chinese are diverse: religious traditions, naming the external and behavioral characteristics of the child, the choice of noble words and beautiful graphically hieroglyphs and much more.
Опис
Ключові слова
власні імена, сучасна китайська мова, китайці, переклад, студентські роботи, имена, современный китайский язык, китайцы, перевод, студенческие работы, names, modern сhinese, сhinese, translation, student work
Цитування
Малєєва Ю. О. Власні імена в сучасній китайській мові та їх переклад / Ю. О. Малєєва // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 82–84.