ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано науково-педагогічну літературу, присвячену проблемі формування культури міжнаціонального спілкування старшокласників. Описано основні напрями дослідження поняття «культура міжнаціонального спілкування старшокласників» (як інтегрованої якості особистості; як сукупності спеціальних знань; як певних взаємозв’язків й взаємостосунків); наведено вікові характеристики старшокласника. Визначено сутність культури міжнаціонального спілкування старшокласників з філософських, психологічних та педагогічних позицій. The scientifical-pedagogical literature on the problem of forming senior pupils’ culture of interethnic communication has been analysed in the paper. The basic directions of study of the concept «senior pupils’ сulture of interethnic communication» have been outlined. It is considered as an integrated quality of personality, as a set of special knowledge and as certain interconnections and relationships. The age-related descriptions of senior pupils have been given. The essence of senior pupils’ culture of interethnic communication from philosophical, psychological and pedagogical standpoints has been defined.
Опис
Ключові слова
культура міжнаціонального спілкування, спілкування старшокласників, старшокласник, толерантна особистість, culture of interethnic communication, communication of senior pupils, senior pupil, tolerant personality
Цитування
Подчерняєва Н. Формування культури міжнаціонального спілкування старшокласників в умовах сучасних викликів / Н. Подчерняєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 164–167.