Географія та туризм

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-28
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Розглянуто освітні тенденції у галузях географії та туризму у світі й Україні, проблеми природничої географії, висвітлення реалізації Сталого розвитку в екологічній, економічній та соціальній сферах, розглянуто питання про стан і розвиток туризму в світі й Україні, перспективі післявоєнного відновлення і використання туристичних ресурсів, природної та культурно-історичної спадщини України. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб. The collection presents materials devoted to current issues of modern geographical science and tourism. Educational trends in the fields of geography and tourism in the world and Ukraine, problems of natural geography, coverage of the implementation of sustainable development in the ecological, economic and social spheres, the state and development of tourism in the world and Ukraine, prospects for post-war recovery and use of tourist resources, natural and cultural and historical heritage of Ukraine. For teachers, graduate students, masters, students of higher educational institutions and other interested persons.
Опис
Ключові слова
природнича географія, суспільна географія, сталий розвиток, туризм, рекреаційні ресурси, туристичний потенціал, географічна освіта, методика викладання, природно-заповідний фонд, довкілля, історико-культурна спадщина, світове господарство, natural geography, economical geography, sustainable development, tourism, recreational resources, tourist potential, geographical education, teaching methods, nature reserve fund, the environment, historical and cultural heritage, world economy
Цитування
Географія та туризм : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. П. І. Лоцмана]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 597 с.