ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано реформування юридичної освіти в Україні. В контексті реформування юридичної освіти розв’язання потребує багато питань, серед яких існує проблема невідповідності змісту та якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних професійних сферах. У цьому контексті слід особливу увагу приділяти інноваційній діяльності закладів вищої освіти, серед яких знаходження оптимальних засобів впливу на здобувача, що надасть можливість забезпечити рівновагу між соціальним і індивідуальним сприйняттям та допомогти студентові самостійно прагнути до саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти, оскільки в умовах що сьогодення має існувати двостороння заінтересованість учасників освітнього процесу – тих що навчають і тих, що навчаються і, безумовно, відсутність однієї із цих складових взагалі нівелює навчальний процес. The publication analyzes the reform of legal education in Ukraine. In the context of reforming legal education, many issues need to be resolved, among which there is a problem of inconsistency of the content and quality of training in law schools with the modern requirements of the labor market and the challenges facing the modern democratic society, global development trends and the tasks of the professional activity of lawyers in various professional fields . In this context, special attention should be paid to the innovative activities of higher education institutions, including finding optimal means of influencing the student, which will provide an opportunity to ensure a balance between social and individual perception and help the student independently strive for self-development, self-improvement and self-education, because in the conditions that today has there must be a two-way interest of participants in the educational process - those who teach and those who are being studied, and, of course, the absence of one of these components generally levels the educational process.
Опис
Ключові слова
юридична освіта, реформування, підготовка фахівців-юристів, освітній процес, legal education, reformation, training of legal specialists, educational process
Цитування
Кошарновська С. Л. Проблеми реформування юридичної освіти в Україні / С. Л. Кошарновська // Юридична освіта – майбутній капітал України : круглий стіл до Дня працівника освіти, 29 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 33–35.