Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методика навчання фізики в школі" Розділ "Механіка"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі» розділ «Механіка» є складовою частиною НМК з фізики і призначені для підготовки педагогічних працівників. Запропоновані методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі» розділу «Механіка» дозволяють забезпечити: організацію виконання учнями лабораторних робіт, передбачених програмою з методики навчання фізики, формування та закріплення навичок роботи з лабораторним обладнанням, організацію визначення похибки та числової обробки результатів лабораторного експерименту, формування навичок самостійної роботи студентів з довідковою літературою, розвиток уважності й акуратності при виконанні лабораторних робіт, формування професійних компетентностей здобувачів освіти. Methodical instructions for the implementation of laboratory and practical work on discipline "Methods of teaching physics at school" section "Mechanics" is an integral part of the NMC in physics and are intended for the training of pedagogical workers. The proposed guidelines for the implementation of laboratory work in the discipline "Methods of teaching physics at school" section "Mechanics" allow to provide: organization of pupils' performance of laboratory works, provided by the program on the methods of teaching physics, the formation and consolidation of skills of work with laboratory equipment, organization of determination of error and numerical processing of the results of laboratory experiment, the formation of skills of independent work of students with reference literature, development of attentiveness and accuracy when performing laboratory work, the formation of professional competencies of applicants for education.
Опис
Ключові слова
методика навчання фізики, механіка, лабораторні роботи, методичні рекомендації, methods of teaching physics, mechanics, laboratory work, methodological guidelines
Цитування
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методика навчання фізики в школі" Розділ "Механіка" : метод. рек. / В. В. Масич, Є. Б. Малець, О. В. Юрченко, І. Д. Равх ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Міська друкарня, 2022. – 34 с. : іл.