Екологічне виховання учнів основної школи на уроках математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті обґрунтовується актуальність проблеми екологічного виховання учнів у процесі навчання в школі. Розглядаються шляхи екологічного супроводу уроків математики в основній школі. Наводяться приклади конкретних задач, у процесі розв’язування яких створюються умови для екологічного виховання учнів. В статье обосновывается актуальность проблемы экологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе. Рассматриваются пути экологического сопровождения уроков математики в основной школе. Приводятся примеры конкретных задач, в процессе решения которых создаются условия для экологического воспитания учащихся. The article substantiates the urgency of the problem of environmental education of students in the process of learning at school. The ways of environmental support of mathematics lessons in a primary school are considered. Examples of specific tasks are given, in the process of solving which conditions are created for the ecological education of students.
Опис
Ключові слова
математика, екологічне виховання, розв’язування задач, складання задач, учні, студентські роботи, математика, экологическое воспитание, решение задач, составление задач, ученики, студенческие работы, mathematics, environmental education, problem solving, task writing, students, student work
Цитування
Наумова А. Л. Екологічне виховання учнів основної школи на уроках математики / А. Л. Наумова // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 187–191.