Прономінативи як складники семантичних полів свій / чужий у сучасній інтимній поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
Статтю присвячено дослідженню ролі прономінативів у творенні семантичного поля свій/чужий. Окреслено питання, яких торкалися науковці, досліджуючи проблему особливостей вербалізації понять свій/чужий. Розглянуто місце і функції прономінативів у формуванні згаданого поля. Визначено семантичне наповнення займенників, які беруть участь у формуванні семантичного поля свій/чужий в інтимній поезії. Статья посвящена исследованию роли прономинативив в создании семантического поля свой / чужой. Определены вопросы, которые касались ученые, исследуя проблему особенностей вербализации понятий свой / чужой. Рассмотрены место и функции прономинативов в формировании упомянутого поля. Определены семантическое наполнение местоимений, которые участвуют в формировании семантического поля свой / чужой в интимной поэзии. The article is devoted to the study of the role of promominates in the creation of his / another's semantic field. The questions, which scientists have touched upon, are outlined, studying the problem of the peculiarities of verbalization of the concepts of one's / another's. The place and functions of promominates in the formation of the mentioned field are considered. The semantic content of the pronouns involved in the formation of his / another's semantic field in intimate poetry is determined.
Опис
Ключові слова
прономінатив, семантичне наповнення, семантичне поле, інтимна лірика, прономинатив, семантическое наполнение, семантическое поле, интимная лирика, pronoun, semantic filling, semantic field, intimate lyrics
Цитування
Калашник О. В. Прономінативи як складники семантичних полів свій / чужий у сучасній інтимній поезії / О. В. Калашник // Науковий вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені І. Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.]. – Дрогобич : ДДПУ, 2017. – № 8. – Т. 1 – С. 92–95.