Ціннісні орієнтири наукової школи Олекси Мишанича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему ціннісних орієнтирів наукової школи Олекси Мишанича. Олекса Мишанич – знакова постать для країни. О. Мишанич розгорнув широку діяльність по фронтальному дослідженню й виданню творів давнього письменства, згуртував навколо Інституту літератури вчених-медієвістів з усієї України, створив українську школу медієвістики. В статье затронута тема ценностных ориентиров научной школы Алексея Мишанича. Алексей Мишанич – знаковая фигура для страны. А. Мишанич развернул широкую деятельность по фронтальному исследованию и изданию произведений давнего литературы, сплотил вокруг Института литературы ученых-медиевистов со всей Украины, создал Украинские школу медиевистики.The article touches upon the topic of value guidelines of the scientific school of Alexei Mishanich. Oleksa Mishanich is a landmark figure for the country. O. Mishanich launched a wide range of activities for front-line research and publication of works of old literature, rallied medieval scholars from all over Ukraine around the Institute of Literature, and created the Ukrainian School of Medieval Studies.
Опис
Ключові слова
ціннісні орієнтири, наукова школа, Мишанич Олекса, ценностные ориентиры, наукова школа, value benchmarks, science school, Myshanych Oleksa
Цитування
Вакуленко К. Р. Ціннісні орієнтири наукової школи Олекси Мишанича / К. Р. Вакуленко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 17.