ВИХОВНА ФУНКЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Анотація
У публікації схарактеризовано виховну функцію наукової школи. Наукова школа – організаційна форма співдружності молодих учених, що мають власні погляди, точки зору і складають певну наукову концепцію, яка стає предметом постійного критичного розгляду і дослідження. Особливе місце в діяльності науково-педагогічних шкіл займає виховна функція, реалізація якої сприяє формуванню особистості майбутнього науковця, його світогляду, наукової позиції, активного позитивного ставлення до науки взагалі і до обраної теми зокрема, розвитку морально-вольових якостей особистості (наполегливості, старанності, відповідальності, наукової принциповості, пізнавальної активності тощо). Зазначено, що наукова школа має значний виховний потенціал. Завдяки особистості керівника, його якостей ученого і управлінця, умінь організувати самостійну роботу пошукувача, аспіранта, докторанта, створити атмосферу творчої співдружності, наукової принциповості і відповідальності, реалізується суто виховна її функція. The publication characterizes the educational function of a scientific school. A scientific school is an organizational form of a community of young scientists who have their own views, points of view and make up a certain scientific concept, which becomes the subject of constant critical consideration and research. A special place in the activities of scientific and pedagogical schools is occupied by the educational function, the implementation of which contributes to the formation of the personality of the future scientist, his worldview, scientific position, an active positive attitude to science in general and to the chosen topic in particular, the development of moral and volitional qualities of the individual (perseverance, diligence, responsibility , scientific principles, cognitive activity, etc.). It is noted that the scientific school has significant educational potential. Thanks to the leader's personality, his qualities as a scientist and manager, the ability to organize the independent work of a researcher, graduate student, doctoral student, to create an atmosphere of creative community, scientific principle and responsibility, its purely educational function is realized.
Опис
Ключові слова
наукова школа, виховання, педагогічні дослідження, керівники, scientific school, education, pedagogical research, managers
Цитування
Золотухіна С. Ф. Виховна функція науково-педагогічної школи / С. Ф. Золотухіна // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 76–83.