Роль сім’ї в процесі подолання вад мовлення дитини дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено роль сім’ї в процесі подолання вад мовлення дитини дошкільного віку. У закладі дошкільної освіти здійснюється цілеспрямована і системна робота з розвитку мовлення, яка передбачає напрацювання навичок техніки мовлення. Особливу увагу приділяють дітям, які мають мовленнєві вади. У цьому контексті надзвичайно важливо організувати співпрацю з родиною дитини. Зауважено, що чистота мовлення, правильна артикуляція, розвиток фонематичного слуху стають запорукою успішного опанування грамоти, навчання орфографії, грамотного читання. The article examines the role of the family in the process of overcoming speech defects of a preschool child. Targeted and systematic work on development is carried out in the preschool education institution speech, which involves the development of speech technique skills. Special attention is paid to children with speech disabilities. In this context, it is extremely important to organize cooperation with the child's family. It is noted that the purity of speech, correct articulation, and the development of phonemic hearing are the keys to successful mastering of literacy, learning spelling, and competent reading.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, мовленнєві порушення, розвиток мовлення, магістерські роботи, children of preschool age, speech disorders, speech development, master's work
Цитування
Клюєва Н. Роль сім’ї в процесі подолання вад мовлення дитини дошкільного віку / Н. Клюєва // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 66.