Фізична культура і спорт. Виклики сучасності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В збірці наведені статті з питань вдосконалення підготовки спортсменів у різних видах спорту, психологічної підготовки у спорті та фізичній культурі, застосування оздоровчих та здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі, оцінки рівня фізичної підготовленості та активності різних верств населення. В них відображені результати власних пошуків авторів у зазначених напрямах. Збірка орієнтована на здобувачів освіти всіх рівнів акредитації, викладачів закладів вищої та середньої освіти, тренерів з видів спорту, спортсменів. В сборнике приведены статьи по совершенствованию подготовки спортсменов в различных видах спорта, психологической подготовки в спорте и физической культуре, применению оздоровительных и здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, оценки уровня физической подготовленности и активности разных слоев населения. В них отражены результаты поисков авторов в указанных направлениях. Сборник ориентирован на соискателей образования всех уровней аккредитации, преподавателей высшего и среднего образования, тренеров по видам спорта, спортсменов. The collection contains articles on improving the training of athletes in various sports, psychological training in sports and physical culture, the use of recreational and health-saving technologies in the educational process, assessing the level of physical fitness and activity of different segments of the population. They reflect the results of the authors' searches in the indicated directions. The collection is aimed at applicants for education of all levels of accreditation, teachers of higher and secondary education, coaches in sports, athletes.
Опис
Ключові слова
підготовка спортсменів, здоров’язбережувальні технології, фізична культура, спорт, навчальний процес, збірник наукових праць, подготовка спортсменов, здоровьесберегающие технологии, физическая культура, учебный процесс, сборник научных трудов, training of athletes, health-saving technologies, physical education, sport, educational process, collection of scientific papers
Цитування
Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 157 с.