Розвиток навичок ефективного спілкування в молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано розвиток навичок ефективного спілкування в молодших школярів. Навички спілкування забезпечують соціальну компетентність та врахування думок інших людей, партнерів зі спілкування чи діяльності; уміння слухати та підтримувати діалог; брати участь у колективному обговоренні проблем; інтегруватися в групу однолітків і будувати продуктивну взаємодію та співпрацю з однолітками чи дорослими. Зазначено, що розвиток навичок ефективного спілкування в молодших школярів відіграє ключову роль у їхньому соціальному та особистісному розвитку. The theses analyze the development of effective communication skills in younger schoolchildren. Communication skills provide social competence and consideration of the opinions of other people, communication or activity partners; the ability to listen and maintain dialogue; participate in collective discussion of problems; integrate into a peer group and build productive interaction and cooperation with peers or adults. It is noted that the development of effective communication skills in younger schoolchildren plays a key role in their social and personal development.
Опис
Ключові слова
спілкування, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, communication, children of primary school age, student works
Цитування
Голик А. Розвиток навичок ефективного спілкування в молодших школярів / А. Голик // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 50.