Організаційний концепт реалізації практичної підготовки онлайн здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі базис-проєкту "віртуальний кемп"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено досвід реалізації практичної підготовки онлайн здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі базиспроєкту «Віртуальний кемп» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Визначено, що організаційно-виховна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку є одним із важливих компонентів цілісної системи підготовки вчителя закладів загальної середньої освіти, що має широкі можливості для підвищення рівня його професійного майстерності, розкриття професійно-особистісного потенціалу. З’ясовано, що проведення організаційно-виховної практики на основі базис-проєкту «віртуальний кемп» передбачало виконання практикантами різних завдань, що вимагали знайомство майбутніх педагогів із нормативними документами ДЗОВ та його матеріально-технічною базою, прояв засвоєних психологічно-педагогічних знань та умінь під час виконання професійно орієнтованих завдань, прояв креативного мислення у процесі пошуку відповідей на завдання творчого характеру. Проаналізовано та представлено результати проведеного анкетування здобувачів-практикантів за спеціальністю (014 – Середня освіта) щодо виявлення гнучких навичок здобувачів-практикантів, а саме: організації оптимального для них дистанційного формату взаємодії з викладачами кафедри освітології та інноваційної педагогіки, методистами, визначення активності практикантів під час проходження літньої педагогічної практики в середовищі одногрупників через участь у різноманітних формах навчальної взаємодії, опитування щодо наявності чи відсутності гнучких навичок для успішного проходження практики та навичок, які потребують вдосконалення для виконання програми літньої практики і звітування. Також у статті представлено приклади виконання та оформлення завдань практики здобувачами-практикантами на інтерактивній дошці Padlet. Зроблено висновок про те, що переважна більшість практикантів високо оцінили результати організаційно-виховної практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на основі базис-проєкту «віртуальний кемп». Перспективою подальших досліджень передбачається вдосконалити організацію організаційно-виховної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди на основі врахування висловлених її учасниками зауважень та побажань. The article presents the experience of practical training of online applicants of the first (bachelor) level of higher education based on the base project "Virtual Camp" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. It was determined that the organizational and educational practice in children's health and recreation facilities is one of the important components of the integral system of teacher training in general secondary education institutions, which has wide opportunities for increasing the level of his professional skill, revealing professional and personal potential. It was found out that the implementation of organizational and educational practice based on the base project "virtual camp" required the interns to perform various tasks that required future teachers to familiarize themselves with the regulatory documents of the educational institution and its material and technical base of the educational institution, the manifestation of acquired psychological and pedagogical knowledge and skills during the performance of professionally oriented tasks, the manifestation of creative thinking in the process of finding answers to tasks of a creative nature. Analyzed and presented the results of a survey of applicants-interns in the specialty (014 - Secondary education) regarding the identification of flexible skills of applicants-interns, namely: organization of the optimal for them remote format of interaction with teachers of the Department of Education and Innovative Pedagogy, methodologists, determination of the activity of interns during summer teaching practice in the environment of fellow students through participation in various forms of educational interaction, surveys regarding the lack of flexible skills for successful practice and skills that need improvement for the implementation of the summer practice program and reporting. The article also presents examples of implementation and design of practice tasks by interns on the Padlet interactive whiteboard. It was concluded that, in general, the vast majority of interns highly appreciated the results of organizational and educational practice in children's health and recreation facilities based on the "virtual camp" base project. The perspective of further research is to improve the organization of organizational and educational practice of students of the first (bachelor) level of higher education of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Frying pans based on taking into account the comments and wishes expressed by its participants.
Опис
Ключові слова
організаційно-виховна практика, підготовка вчителя, компетентності, гнучкі навички, organizational and educational practice, teacher training, competencies, flexible skills
Цитування
Собченко Т. М. Організаційний концепт реалізації практичної підготовки онлайн здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі базис-проєкту "віртуальний кемп" / Т. М. Собченко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, А. С. Ткачов // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 53. – С. 98–112.