Прийоми вираження іронії у творах О. Генрі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що для створення іронічного ефекту в своїх оповіданнях О. Генрі застосовує такі стилістичні прийоми, як оксюморон, гіпербола, метонімія, використання нейтральної лексики і т. д. Іронія, як лінгвістичний феномен являє собою навмисне вираження невідповідності буквального сенсу слова і сенсу, який мається на увазі з метою глузування або жарту. Тобто іронія здатна відбивати широку гаму почуттів і емоцій мовця, як негативних, так і позитивних. В статье рассмотрено, что для создания иронического эффекта в своих рассказах О. Генри применяет такие стилистические приемы, как оксюморон, гипербола, метонимия, использование нейтральной лексики и т. Д. Ирония, как лингвистический феномен представляет собой преднамеренное выражение несоответствия буквального смысла слова и смысла , который имеется в виду с целью насмешки или шутки. То есть ирония способна отражать широкую гамму чувств и эмоций говорящего, как негативных, так и положительных. The article examines how O. Henry uses such stylistic devices as oxymoron, hyperbole, metonymy, the use of neutral vocabulary to create an ironic effect in his stories. Irony as a linguistic phenomenon is the deliberate expression of a discrepancy between the literal meaning of a word and the meaning intended in order to make fun of it. That is, irony is capable of reflecting a wide range of feelings and emotions of the speaker, both negative and positive.
Опис
Ключові слова
іронія, літературні прийоми, гумор, студентські роботи, ирония, литературные приемы, юмор, студенческие работы, irony, literary techniques, humor, student works
Цитування
Дорофієнко С. Прийоми вираження іронії у творах О. Генрі / С. Дорофієнко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 28–29.