The Psycholinguistic Standpoints in English Speech Activity

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LUMEN Publishing House
Анотація
The correlation between English speech activity and psycholinguistic standpoints of foreign language learning has been shown as well as the empirical analysis of their connection has been conducted. The purpose of the article is to identify the correlation between English speech activity and psycholinguistic standpoints. The theoretical, empirical, statistical methods have been used to reach the purpose. To check the effectiveness of applying psycholinguistic principles to English speech activity the empirical (diagnostic) methods such as testing (oral and written), observation, and discussion were used. The pedagogical experiment with the students of H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and Yaroslav Mudryi National Law University was also conducted. The pedagogical experiment showed the effectiveness of developing English speech activity based on the psycholinguistic standpoints. The statistical methods helped to evaluate the results of the pedagogical experiment. Apprehending the correlation between psycholinguistic standpoints and English speech activity (Speaking, Reading, Listening, and Writing) training is really topical since it helps to define the most effective methods of the foreign language teaching and learning. The psycholinguistic components (motivational and cognitive, analytical and technological, reflexive, emotional and evaluationones) have been described from the standpoint of psycholinguistics. All types of English speech activity have been researched as for their correlation with psycholinguistic components. Метою статті є виявлення кореляції між мовною діяльністю в галузі вивчення англійської мови та психолінгвістичними точками зору. Для досягнення мети використовувались теоретичні, емпіричні, статистичні методи. Для перевірки ефективності застосування психолінгвістичних принципів до мовної діяльності з використанням англійської мови використовувались емпіричні (діагностичні) методи, такі як тестування (усне та письмове), спостереження та обговорення. Також проведено педагогічний експеримент зі студентами Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Педагогічний експеримент показав ефективність розвитку мовної діяльності з англійської мови на основі психолінгвістичних позицій. Статистичні методи допомогли оцінити результати педагогічного експерименту. Розуміння кореляції між психолінгвістичними точками зору та мовленнєвою діяльністю англійської мови (говоріння, читання, аудіювання та письмо) є справді актуальним, оскільки допомагає визначити найбільш ефективні методи викладання та навчання іноземної мови. Психолінгвістичні компоненти (мотиваційно-когнітивний, аналітично-технологічний, рефлексивний, емоційний та оціночний) описані з позицій психолінгвістики. Досліджено всі типи мовної діяльності з англійської мови щодо їх кореляції з психолінгвістичними компонентами. Целью статьи является выявление корреляции между речевой деятельностью в области изучения английского языка и психолингвистических точками зрения. Для достижения цели использовались теоретические, эмпирические, статистические методы. Для проверки эффективности применения психолингвистических принципов к речевой деятельности с использованием английского языка использовались эмпирические (диагностические) методы, такие как тестирование (устное и письменное), наблюдения и обсуждения. Также проведен педагогический эксперимент со студентами Харьковского национального педагогического университета имени Г. С.Сковороды и Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Педагогический эксперимент показал эффективность развития речевой деятельности по английскому языку на основе психолингвистических позиций. Статистические методы помогли оценить результаты педагогического эксперимента. Понимание корреляции между психолингвистических точками зрения и речевой деятельностью английского языка (говорение, чтение, аудирование и письмо) действительно актуальным, поскольку помогает определить наиболее эффективные методы преподавания и обучения иностранному языку. Психолингвистических компоненты (мотивационно-когнитивный, аналитически-технологический, рефлексивный, эмоциональный и оценочный) описаны с позиций психолингвистики. Исследованы все типы речевой деятельности по английскому языку по их корреляции с психолингвистических компонентами.
Опис
Ключові слова
English speech activity, speaking, listening, writing, psycholinguistic standpoints, foreign language learning, students, англомовна розмовна діяльність, говоріння, аудіювання, письмо, психолінгвістичні точки зору, вивчення іноземних мов, студенти, англоязычная разговорная деятельность, говорение, аудирование, психолингвистические точки зрения, изучение иностранных языков, студенты
Цитування
The Psycholinguistic Standpoints in English Speech Activity / I. Kostikova, L. Holubnycha, K. Fomenko [et al.] // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2020. – Vol. 11, is.2. – P. 199–210.