РОЛЬ НАУКОВИХ ШКІЛ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто роль наукових шкіл в сучасному університеті. Наукові школи об'єднують дослідників та студентів навколо конкретної галузі знань чи проблематики, вони є важливим інструментом стимулювання наукових відкриттів, забезпечують якісну освіту та сприяють професійному зростанню як студентів, так і молодих учених. Зазначено, що наукові школи відіграють ключову роль у сучасному університеті, сприяючи розвитку наукових досліджень, освіти та професійного зростання. Інноваційні підходи, такі як використання сучасних технологій, практико-орієнтовані програми та глобальна співпраця, допомагають науковцям ефективно реагувати на виклики сучасного світу та готувати кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні наукові та практичні завдання. The publication examines the role of research schools in a modern university. Research schools bring together researchers and students around a specific field of knowledge or issue, they are an important tool for stimulating scientific discoveries, providing quality education and promoting professional growth of both students and young scientists. It is noted that scientific schools play a key role in a modern university, contributing to the development of research, education and professional growth. Innovative approaches, such as the use of modern technologies, practice-oriented programmes and global cooperation, help scientists to respond effectively to the challenges of the modern world and train qualified specialists capable of solving complex scientific and practical problems.
Опис
Ключові слова
наукові школи, наукові дослідження, освітній процес, інноваційні технології, університети, підготовка фахівців, scientific schools, scientific research, educational process, innovative technologies, universities, training of specialists
Цитування
Бережна С. В. Роль наукових шкіл у сучасному університеті / С. В. Бережна // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 5–6.