ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ-СИРІТ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Актуалізація проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до виховання соціальної відповідальності дітей-сиріт обумовлена особливою роллю соціального педагога щодо формуванні моральних, загальнолюдських цінностей, виконувати рольові обов’язки та звітувати за власні дії на основі активізації внутрішніх зусиль у вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей. На основі врахування змісту структурних компонентів підготовки майбутніх соціальних педагогів представлено засоби, спрямовані напозитивну мотивацію студентів до свідомого саморозвитку особистісних потенцій у професійній діяльності з дітьми-сиротами (мотиваційно-аксіологічний компонент), формування професійних компетенцій у створенні соціально-виховного мікросередовища життєдіяльності дітей-сиріт (організаційно-компетентнісний компонент), опанування методик виховання соціальної відповідальності дітей-сиріт у різних видах діяльності (стимулювально-діяльнісного). Представлені засоби збагачення змістовихкомпонентів стимулюють студентів до виявлення активності у навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, громадсько-виховної діяльності. Актуализация проблемы подготовки будущих социальных педагогов в воспитании социальной ответственности детей-сирот обусловлена особой ролью социального педагога в формировании моральных, общечеловеческих ценностей, исполнять ролевые обязанности за собственные действия на основе активизации внутренних усилий воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей. На основе учета содержания структурных компонентов подготовки будущих социальных педагогов представлены средства, направлены на позитивную мотивацию студентов к сознательному саморазвитию личностных потенций в профессиональной деятельности с детьми-сиротами (мотивационно-аксиологический компонент), формирование профессиональных компетенций в создании социально-воспитующей микросреды изнедеятельности детей-сирот (организационно-компетентностный компонент), изучение методик воспитания социальной ответственности детей-сирот в разных видах деятельности (стимулирующе-деятельностный компонент). Представленные средства направлены на активизацию студентов в учебно-позавательной, научно-исследовательской, общественно-воспитывающей деятельности. The research of the problem of training of future social workers for social responsibility education of orphans is relevant due to the special role of a social worker in formation of moral and human values, in carrying out his role-based duties and giving an account of his own actions based on the activation of internal efforts among the students of socio-psychological rehabilitation centres for children. On the basis of structural components content of training of future social workers the means aimed at positive motivation of students for conscious self-development of personal potential in professional work with orphans (motivational axiological component), formation of professional competence in creating social and educational microenvironment for orphans (organizational competence-based component), mastering the techniques of social responsibility education of orphans in various activities (encouraging component) were presented. These means of enrichment of meaningful omponents stimulate students to take an active part in educational, scientific, research and social activities.
Опис
Ключові слова
підготовка, соціальний педагог, відповідальність, діти-сироти, мікросередовище, подготовка, социальный педагог, ответственность, дети-сироты, микросреда, training, social worker, responsibility, orphan, microenvironment
Цитування
Василенко О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання соціальної відповідальності дітей-сиріт у мікросередовищі центру соціально-психологічної реабілітції дітей / О. М. Василенко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 52. - С. 79-88.