ФЕНОМЕН НАСТРОЮ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І СУЧАСНІСТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто феномен настрою у філософській спадщині Григорія Сковороди. Сучасність вимагає від людини здатність взаємодіяти із особистим екзистенційним настроєм та колективними формами настроїв, які часто бувають негативні, мають агресивні компоненти, і часто характеризуються ефектом натовпу. Григорій Сковорода – відомий український мандрівний філософ, богослов, поет та педагог, який своєю життєтворчістю, способом мислення, пошуками Бога, Добра, Правди, Свободи, а також вмінням опановувати свої почуття та настрої в пошуках Щастя сформував безцінний світоглядний скарб для української культури. Зазначено, що оригінальна та цілісна постать Григорiя Сковороди демонструє взірець, шлях зустрічі із собою, мистецтво опановувати пристрасті, формуючи філософію вірного настрою, того стану, що налаштовує на оптимізм, на майбутнє, на чесноти та Правду, Свободу, Віру, Любов, що відкриває кожному шлях до власного серця, Щастя і Долі. The publication examines the phenomenon of mood in the philosophical heritage of Hryhoriy Skovoroda. Modernity requires from a person the ability to interact with personal existential mood and collective forms of mood, which are often negative, have aggressive components, and are often characterized by the crowd effect. Hryhoriy Skovoroda is a famous Ukrainian itinerant philosopher, theologian, poet and teacher, who, with his creativity, way of thinking, search for God, Good, Truth, Freedom, as well as the ability to master his feelings and moods in search of Happiness, formed an invaluable worldview treasure for Ukrainian culture. It is noted that the original and integral character of Hryhoriy Skovoroda demonstrates a model, a way of meeting oneself, the art of mastering passions, forming a philosophy of the right mood, a state that sets one up for optimism, for the future, for virtues and Truth, Freedom, Faith, Love, which opens everyone has a path to their own heart, Happiness and Destiny.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., український філософ, філософська спадщина, настрій, сковородинознавство, H. S. Skovoroda, Ukrainian philosopher, philosophical heritage, mood, Skovorodastudies
Цитування
Дяченко К. Феномен настрою у філософській спадщині Григорія Сковороди і сучасність / К. Дяченко // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 253–264.